Spis treści

Regulamin Sprzedaży i Dostaw

§ 1. Postanowienie ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.fcom.pro prowadzony jest przez FCOM Sp. z o.o. z siedzibą w 43-502 Czechowice-Dziedzice przy ul. Węglowej 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000813044, z kapitałem zakładowym 210000,00 złotych, NIP: 638 183 96 70,  REGON 384892624.

§ 2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 2. Klient – podmiot, który zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca indywidulany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.fcom.pro za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 9. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 10. Sprzedawca – FCOM Sp. z o.o. z siedzibą w 43-502 Czechowice-Dziedzice przy ul. Węglowej 14. Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000813044, z kapitałem zakładowym 210000,00 złotych, NIP: 638 183 96 70, REGON 384892624.
 11. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 12. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 13. Polityka prywatności i Polityka cookies Sklepu internetowego FCOM Sp. z o.o. – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i Polityka cookies jest dostępna na stronie Sprzedawcy.
 14. Usługa Sprzedawcy – usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę: (np.: Dostawa Towaru).
 15. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.
 16. Zakupy Bez Rejestracji – dodatkowa usługa stworzona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu produktów z asortymentu Sprzedawcy bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 17. Faktura Korygująca – dokument wystawiany w przypadku, gdy po wystawieniu faktury i wykonaniu umowy, doszło do zmiany kwoty należnej i kwoty podatku (np. w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy).
 18. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,
  2. prowadzenie Konta klienta,
  3. przesyłanie wiadomości e- mail,
  4. dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,
  5. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

§ 3. Podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną wysyłając pisemną prośbę na elektroniczny adres pocztowy Sprzedawcy (biuro@fcom.pro). Paragon lub faktura w formie papierowej wydawana jest wyłącznie na wyraźną prośbę Klienta.
 3. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna).

§ 4. Konto

 1. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 2. Klient uzyskuje dostęp do Konta po nieodpłatnej rejestracji.
 3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 6. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.

§ 5. Zamówienie

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Zamówienie składane za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  1. Klient dodaje do koszyka Produkty, którymi jest zainteresowany, a następnie przechodzi do formularza zamówienia.
  2. Klient uzupełnia dane wymagane do wystawienia faktury VAT, adres dostawy oraz wybiera sposób dostawy i formę płatności.
  3. Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
  4. Następnie Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 4. Zamówienie składane za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  1. Klient przesyła na adres e-mail, podany w Sklepie Internetowym, wiadomość w której podaje nazwę i ilość Towaru, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres i sposób dostawy oraz metodę płatności.
  2. Po otrzymaniu od Klienta wiadomości e-mail, Sprzedawca udziela Kupującemu informację o cenie wybranych Towarów, koszt dostawy, informację o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży oraz Regulamin.
  3. Po otrzymaniu wiadomości e-mail od Sprzedawcy, w przypadku akceptacji przez Klienta przedstawionych warunków, Klient potwierdza Sprzedawcy chęć złożenia zamówienia. W tym celu wysyła zwrotną wiadomość e-mail z przyjęciem oferty i warunków wraz z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu oraz o tym, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 5. Zamówienie składane za pośrednictwem telefonu:
  1. Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą, poprzez podany na stronie Sklepu internetowego numer telefonu i podaje Sprzedawcy nazwę i ilość Towaru, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres i sposób dostawy oraz metodę płatności.
  2. Sprzedawca udziela Kupującemu informację o cenie wybranych Towarów, koszt dostawy oraz informację o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży.
  3. Po rozmowie telefonicznej Sprzedawca przesyła Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail informacje, o których mowa w § 5. ust. 5. pkt. 2. Regulaminu, oraz Regulamin.
  4. Po otrzymaniu wiadomości e-mail od Sprzedawcy, w przypadku akceptacji przez Klienta przedstawionych warunków, Klient potwierdza Sprzedawcy chęć złożenia zamówienia. W tym celu wysyła zwrotną wiadomość e-mail z przyjęciem oferty i warunków wraz z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu oraz o tym, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 5. ust. 3-5 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 7. Klient zapewnia, że dane wymagane do złożenia zamówienia, podane przez niego w formularzu zamówienia, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 5. ust. 3-5 Regulaminu, wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz pełną akceptuję jego postanowienia.

§ 6. Płatności

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatność przy odbiorze osobistym (karta płatnicza/gotówka).
  3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  4. Płatność za pośrednictwem Systemu płatności internetowych.
 3. Dostępne formy płatności dla danej transakcji prezentowane są na formularzu zamówienia. Lista dostępnych form płatności zależy od zawartości koszyka, metody dostawy oraz kraju dostawy.
 4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie do 5 dni roboczych.
 5. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w § 6. ust. 4, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

 6. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

§ 7. Dostawa towaru

 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach dostawy poprzez formularz zamówienia, pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Produkty dostarczane są zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości zamówionych produktów i miejsca dostawy, o czym Klient jest każdorazowo informowany w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z ich regulaminami dostępna jest na stronie Sklepu internetowego.
 5. Jeśli przesyłka została uszkodzona (np. opakowanie jest uszkodzone, poobijane), Klient może poprosić pracownika dostawcy (kuriera) o spisanie właściwego protokołu. Pomimo braku protokołu Klient zachowuje wszelkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży.
 6. W przypadku odbioru osobistego zamówionego Towaru, termin odbioru Towaru zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 7. W przypadku nieodebrania Towaru w siedzibie Sprzedawcy, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 5 dni roboczych od terminu potwierdzonego przez Sprzedawcę zgodnie § 7. ust.5, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży).
 8. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w paczkomacie lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.

§ 8. Odstąpienie od umowy / Polityka zwrotów

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Jeżeli Konsument, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając wypełniony i podpisany formularz na adres siedziby Sprzedawcy, bądź w formie skanu na adres mailowy sprzedawcy: biuro@fcom.pro.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., w tym m. in. umów:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsument, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 9. Na podstawie Art. 38. Rozdział 4 pkt. 1.3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu Produktu zabarwionego, ponieważ jest to produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta polegającej na wyborze koloru Towaru, którego zastosowanie w Produkcie wymaga indywidualnego wymieszania składników.
 10. W przypadku zwrotu Produktu zakupionego w zestawie lub Produktu zakupionego z rabatem ilościowym (cena promocyjna udzielana w zależności od zakupionej ilości Towaru), Konsument traci prawo do zniżki, a kwota zwrotu zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy ceną produktu w zestawie/z rabatem ilościowym, a ceną produktu bez zestawu/rabatu ilościowego.
 11. Niezależnie od potwierdzenia Faktury Korygującej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia Faktury Korygującej Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny (według uznania Sprzedawcy) do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 12. Postanowienia, o których mowa w § 8 Regulaminu, stosują się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

§ 9. Gwarancja

 1. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informację dotyczącą warunków gwarancji znaleźć można na stronie Produktu w Sklepie internetowym.

§ 10. Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać na adres mailowy: biuro@fcom.pro. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (fakturę).
 3. Różnica koloru Produktu widoczna na ekranie monitora oraz koloru Produktu w rzeczywistości nie może być podstawą dla reklamacji zakupionego Towaru, gdyż wynika z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 11. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy oraz po przyjęciu towaru zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
  1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne (według uznania Sprzedawcy) do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 12. Odpowiedzialność za wady towaru i za jego zgodność z umową oraz procedury reklamacyjne

 1. Przed odebraniem przesyłki z paczkomatu lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży będącej sprzedażą pomiędzy przedsiębiorcami, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
  W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:
  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
  5. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z Umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 3. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13. Treści i opinie

 1. Klient oświadcza, że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 3. Klient zamieszczając treści w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,
  4. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w § 13 ust. 3 pkt. 2-3 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymanie jednorazowego powiadomienia na wskazany w zamówieniu adres e-mail, którego celem jest przypomnienie o możliwości dodania opinii o usłudze i zakupionym Produkcie w Sklepie internetowym.

§ 14. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

§ 15. Naruszenia

 1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16. Działania zabronione i blokowanie dostępu

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  1. które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
  2. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej
  3. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
  4. podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  1. Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
  2. Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

§ 17. Dane osobowe

 1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i Polityce cookies.

§ 18. Opisy produktów

 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych Sprzedawcy, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

§ 19. Postanowienie końcowe

 1. Niniejsze Regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2024 roku.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki ); wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (np. https://www.katowice.wiih.gov.pl/p,163,spory-konsumenckie); Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami indywidualnymi jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 9. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
  1. Cookies
  2. Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.