FCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Operatorem”) obsługuje serwis internetowy i platformę “Panel Partnera FCOM” (zwane dalej „Portalem”) i oferuje zarejestrowanym użytkownikom (osobom fizycznym, użytkownicy tej samej firmy muszą rejestrować się indywidualnie, aby zabezpieczyć przydział indywidualnego konta indywidualnej osobie fizycznej) różne funkcje (jeśli zostały aktywowane), takie jak zamawianie (i zamawianie ponowne) oraz zgłaszanie chęci zakupu produktów przez internet, sprawdzanie historii zamówień, przeglądanie nowych produktów, dostęp do odpowiednich dokumentów związanych z produktem i zamówieniem. Podczas korzystania z Portalu użytkownik będzie zawsze stosować się do zasad wyszczególnionych w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług oraz obowiązujących przepisów.

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1 Poniższe Warunki Korzystania z Usług dotyczą wyłącznie korzystania z Portalu. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w przyszłości ze skutkiem natychmiastowym.

1.2 W przypadku wszelkich potencjalnych aktualnych i przyszłych transakcji internetowych za pośrednictwem Portalu obowiązują udostępnione w Portalu ogólne warunki i zasady użytkowania (zwane dalej „Warunkami i Zasadami Użytkowania”) oraz ogólny regulamin sprzedaży i dostaw (zwane dalej „Regulamin Sprzedaży i Dostaw”). Warunki i postanowienia użytkowników lub ich klientów kolidujące z niniejszymi Warunkami i Zasadami Użytkowania lub Regulamin Sprzedaży i Dostaw nie będą obowiązywać, o ile, jeśli dotyczy, Operator nie potwierdzi wyraźnie ich ważności w formie pisemnej (na potrzeby niniejszych warunków „forma pisemna” obejmuje pocztę elektroniczną i faks).

2. REJESTRACJA

2.1 Każdy użytkownik zainteresowany korzystaniem z usług Portalu może wysłać prośbę o rejestrację do Operatora, chyba że został aktywnie zaproszony jako istniejący klient. Użytkownik podaje wszystkie wymagane przez Operatora dane i zapewnia ich aktualność w trakcie przetwarzania wniosku i/lub rejestracji. Po podaniu wszystkich wymaganych danych, operator podejmuje decyzję o rejestracji użytkownika według własnego uznania. O statusie rejestracji Operator poinformuje Użytkownika w formie pisemnej

2.2 Operator zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania rejestracji bez podania przyczyny. Operator nie ponosi odpowiedzialności za  opóźnienia lub odmowę rejestracji.

3. HASŁO I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

3.1 Po potwierdzeniu prośby o rejestrację każdy użytkownik otrzyma unikalną nazwę użytkownika w postaci zarejestrowanego adresu e-mail i unikalnego hasła. Dostęp do usług portalu możliwy jest wyłącznie po wprowadzeniu tych dwóch rodzajów danych dostępowych.

3.2 W przypadku utraty tych danych identyfikujących lub uzasadnionego podejrzenia, że osoba trzecia uzyskała dostęp do danych logowania, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło i powiadomić o tym fakcie Operatora w formie pisemnej.

3.3 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Operatora, o rozwiązaniu stosunku pracy przez pracownika lub osobę trzecią (np. konsultanta), która zna podane dane uwierzytelniające wskazane w punkcie 3.1, nie później niż dniu ustania stosunku pracy lub innej formy współpracy, aby uniknąć niepożądanego nadużycia. Wszelkie wykryte lub potencjalne przypadki niewłaściwego korzystania z Portalu należy niezwłocznie zgłaszać Operatorowi. W takim przypadku Operator niezwłocznie zarejestruje nowe dane uwierzytelniające lub co najmniej ustawi nowe hasło użytkownika i poinformuje o tym Użytkownika w formie pisemnej.

3.4. Do czasu otrzymania powiadomienia o takim rozwiązaniu współpracy lub nieprawidłowym użytkowaniu użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie publikowane deklaracje i treści bądź za wszelkie inne agresywne zachowania związane z Portalem ze strony pracownika lub strony trzeciej, których dotyczy rozwiązanie współpracy

3.5 Użytkownik nie będzie zamieszczać żadnych treści ani zawartości, które:

a) w jakikolwiek sposób naruszają lub zagrażają prawom Operatora lub jakichkolwiek stron trzecich (zwłaszcza prawom do nazwy, prawom osobistym, prawom dotyczącym znaków towarowych, prawom autorskim, itp.,

b) są nielegalne

c) zawierają wirusy, narzędzia pirackie lub niechciane masowe wiadomości poczty elektronicznej (spam). Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich obowiązujących praw własności intelektualnej i innych praw własności stron trzecich i nie może zawierać jakichkolwiek nielegalnych porozumień bądź podejmować działań lub uzgodnionych praktyk, które mogą prowadzić do naruszenia prawa antymonopolowego.

3.6 Operator jest uprawniony do usuwania zamieszczonych niestosownych treści oraz do wykluczenia użytkownika z dalszego korzystania z Portalu, zwłaszcza w przypadku publikacji treści niemoralnych, nielegalnych lub szkodliwych dla działalności.

3.7 Operator zastrzega sobie prawo do zgłaszania naruszeń obowiązującego prawa władzom odpowiedniego kraju, w którym użytkownik prowadzi działalność. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń oraz do wyczerpania innych potencjalnych dróg działania dostępnych w przypadku naruszenia Warunków Korzystania z Usług.

4. ZGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA / SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY

4.1 W oparciu o listę produktów oraz ceny zamieszczone w Portalu, które stanowią wyłącznie niewiążące informacje handlowe, użytkownik może wysłać zgłoszenie zamówienia, aby zamówić (lub zamówić ponownie) produkty od Operatora, za pośrednictwem Portalu (zwane dalej łącznie „Zamówieniem”). Aby zakończyć proces składania Zamówienia, użytkownik musi wybrać produkt, ilość oraz miejsce dostawy. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” w obszarze Zamówienia lub koszyka (kasy) oznacza wiążące w sensie prawnym dla użytkownika złożenie oferty zakupu.

4.2 Po otrzymaniu Zamówienia Operator zbada jego wykonalność, przekaże powiadomienie odbioru użytkownikowi oraz, w zależności od sytuacji, przekaże (i) potwierdzenie zamówienia (przyjęcie oferty zakupu) lub (ii) kontrofertę uwzględniającą potencjalne zmiany ilości, ceny i/lub terminu dostawy. Wszystkie zamówienia (lub ponowne zamówienia) złożone przez użytkownika za pośrednictwem Portalu wymagają akceptacji/potwierdzenia w formie pisemnej (wystarczy wiadomość poczty elektronicznej) ze strony Operatora lub dorozumianej akceptacji/potwierdzenia poprzez realizację zamówienia. Wszystkie kontroferty natomiast wymagają akceptacji/potwierdzenia w formie pisemnej (wystarczy wiadomość poczty elektronicznej) ze strony użytkownika lub dorozumianej akceptacji/potwierdzenia poprzez realizację płatności w celu zawarcia wiążącej umowy dostawy.

5. USUNIĘCIE REJESTRACJI

Każdy użytkownik może zażądać usunięcia swojej rejestracji w dowolnej chwili, wysyłając odpowiednie żądanie do Operatora w formie pisemnej. Po usunięciu rejestracji (z odpowiednim powiadomieniem o pozytywnym usunięciu) użytkownik natychmiast straci prawo do korzystania z usług oferowanych przez Portal.

 Obowiązują odpowiednie ustawowe wymogi w zakresie przechowywania danych lub inne podstawy uzasadniające przechowywanie danych. Operator jest uprawniony do usunięcia istniejącej rejestracji bez podania przyczyny, jeśli – w uzasadnionej ocenie Operatora – użytkownik podał fałszywe informacje podczas rejestracji lub w razie naruszenia Warunków Korzystania z Usług lub obowiązującego prawa przez użytkownika.

Operator jest uprawniony do usunięcie rejestracji w przypadku braku aktywności użytkownika (tj. braku logowania i/lub braku zamówień) przez okres minimum 60 dni kalendarzowych. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Operatora w formie pisemnej o usunięciu rejestracji.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane z wykorzystaniem jego konta użytkownika i/lub danych przekazanych w celach wykraczających poza przeznaczenie Portalu. Użytkownik podejmie wszelkie uzasadnione działania mające na celu

a) zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do jego konta użytkownika i/lub udostępnianych danych

b) zapewnienie zgodności z wszelkimi zobowiązaniami umownymi na rzecz Operatora oraz z obowiązującymi przepisami ustawowymi działań swoich, swoich prawnych przedstawicieli, pełnomocników lub jakichkolwiek innych stron trzecich

c) zapewnienie nieszkodliwości danych przekazywanych do Portalu pod względem zagrożeń cyfrowych, np. m.in. złośliwego oprogramowania, ataków wirusów itp.

Odpowiedzialność użytkownika jest wyłączona, jeśli takie nieprawidłowe korzystanie z Portalu lub jego zainfekowanie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą użytkownika.

7. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności i zabezpiecza Operatora przed wszelkimi roszczeniami wnoszonymi przez innych użytkowników lub inne strony trzecie przeciw Operatorowi w związku z naruszeniem ich praw, jeśli takie naruszenie zostało spowodowane przez jakiekolwiek zawinione działania lub zaniechania opisane w punkcie 6. Użytkownik pokryje również uzasadnione koszty poniesione przez Operatora w związku z wymaganymi formami obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i za pomoc prawną. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Operatorowi bezzwłocznie, zgodnie z prawdą i wyczerpująco wszystkich informacji wymaganych do oceny roszczenia oraz obrony w przypadku roszczenia wnoszonego przez strony trzecie.

8. GWARANCJA

8.1 Operator nie gwarantuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie

a) kompletności i dokładności wszelkich informacji zamieszczonych w Portalu

b) braku usterek technicznych Portalu, w szczególności

i) braku ciągłej i nieprzerwanej dostępności Portalu i jego zawartości

ii) braku kompletnego i dokładnego wyświetlania/odtworzenia treści opublikowanych przez użytkownika.

Usługi Portalu są oferowane przez Operatora bezpłatnie i bez jakichkolwiek zobowiązań prawnych w zakresie ciągłości działania. Operator zastrzega sobie prawo, aby w dowolnej chwili

a) całkowicie lub częściowo, tymczasowo lub trwale zaprzestać obsługi Portalu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia

b) uzależnić korzystanie z Portalu od opłat wnoszonych przez użytkowników.

8.2 Operator nie przejmuje treści opublikowanych w Portalu przez stronę trzecią jako swoich własnych.

8.3 Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika i spowodowane przez opieranie się na dokładności, kompletności i nieszkodliwości treści opublikowanych w Portalu przez jakąkolwiek stronę trzecią.

9. WYKORZYSTANIE DANYCH I OCHRONA DANYCH

Informacje dotyczące kategorii, zakresu, miejsca i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych wymaganych podczas rejestracji oraz do realizacji transakcji komercyjnych są dostępne w naszej Polityce Prywatności.

10. PROCEDURA ZGŁASZANIA REKLAMACJI

10.1 Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, można składać:

a. w formie pisemnej na adres: FCOM sp. z o.o., ul. Węglowa 14 43-502, Czechowice-Dziedzice (z zalecaną adnotacją “Reklamacja”, przy czym adnotacja ta nie jest obowiązkowa)
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fcom.pro (z zalecanym tematem: “Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy)

10.2 Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko, dokładny adres lub adres e-mail), a także krótki opis przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

10.3 Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na adres fizyczny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego reklamacja została wysłana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamacje.

10.4 Skorzystanie z procedury reklamacyjnej przez Użytkownika jest dobrowolne.

11. PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

11.1 Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Portalu i interpretacją warunków korzystania z niego oraz wszelkie spory powstałe w związku z nimi podlegają prawu polskiemu.

11.2 Miejscem prawnego rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.